برگزاری دومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷

۱۸ دی ۱۳۹۷ ۱۸