پانزدهمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

۲۹ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۲۳ ۳۵