اولین نشست تجارب و الگوهای بین‌المللی در توسعه همکاری دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت