مراسم تقدیر از دانشمندان برتر در همکاری با جامعه و صنعت