تحلیل شهرک ها و نواحی صنعتی )برخوردار( و امکانات آنها برای استقرار سرمایه گذاری خارجی با توجه به شرایط پساتحریم

تحلیل شهرک ها و نواحی صنعتی )برخوردار( و امکانات آنها برای استقرار سرمایه گذاری خارجی با توجه به شرایط پساتحریم

۱۳ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۵ کد : ۴۶۲۰۳ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۴۵۹
مساله اصلی این پژوهش «فقدان شناسایی فرصت ها و ایجاد بسترهای لازم جهت سرمایه گذاری خارجی در شرایط پساتحریم » بوده است. مزایا و منافعی که سرمایه گذاری خارجی برای صنعت توسعه صنعتی دارد بر کسی پوشیده نیست. اثبات شده است در کشورهای در حال توسعه، بدون سرمایه گذاری خارجی، توسعه امکانپذیر نبوده و یا به کندی پیش می رود. این مهم با توجه به شرایط روز کشور از قبیل کمبود نقدینگی، فقدان تکنولوژی روز، و فرصت های که در شرایط پساتحریم به وجود می آید، نمود بیشتری پیدا می کند. تحلیل شهرک ها و نواحی صنعتی، شناسایی فرصت های موجود در این نواحی و ارائه راهکارهایی برای سرمایه پذیری و سرمایه گذاری، می تواند شرایط مطلوبی را پس از رفع تحریم ها برای طرفین ایجاد کرده و آمادگی آنها را برای این امر مهم در زمان متناسب افزایش دهد
تحلیل شهرک ها و نواحی صنعتی )برخوردار( و امکانات آنها برای استقرار سرمایه گذاری خارجی با توجه به شرایط پساتحریم

لینک دانلود فایل