۴۰ سال عملکرد و فعالیتهای دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در حوزه ارتباط با صنعت

۴۰ سال عملکرد و فعالیتهای دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در حوزه ارتباط با صنعت

۱۵ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۱ کد : ۴۶۲۵۵ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۵۷۳
ارتباط میان صنعت و دانشگاه موضوعی است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. آمارهای موجود در خصوص قراردادهای ارتباط صنایع و دستگاههای اجرایی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور خوشبختانه رشد این آمارها را نشان میدهد. در سالهای اخیر تفاهمنامههایی میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی امضا و همکاریهای خوبی آغاز شده است که نتیجهی آن واگذاری پروژههای تحقیقاتی به مراکز علمی، دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور بوده است. اعضای هیئت علمی به عنوان مجری اصلی این پروژهها نقش تاثیرگذاری در به حرکت درآوردن چرخهی ارتباط با صنعت و اقتصاد کشور ایفا کردهاند. از طرف دیگر آمارهای حاصله نشان از کم بودن تعداد قراردادهای کلان دانشگاهها با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی به نسبت دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها دارد. به عبارت دیگر هنوز هم از پتانسیل دانشگاهها بخوبی استفاده نشده است و میتوان انتظار رشد بسیار بیشتری را در آینده داشت. شناسایی و مستندسازی دستاوردهای ویژه و منحصر به فرد دانشگاهها در حوزه ارتباط با صنعت و دانشگاه در سالهای ۶۹ و ۶۹ ، توسعه و ساماندهی دورههای مهارتآموزی دانشگاهها و مراکز پژوهشی در جهت افزایش توانایی فارغالتحصیلان و تسهیل در اشتغال آنها از جمله برنامههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه در سالهای اخیر بوده است. از سوی دیگر ساماندهی و توسعه قراردادهای کلان دانشگاهها و پژوهشگاهها با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی و همچنین آسیبشناسی مستمر مسائل و مشکلات حقوقی و قانونی دانشگاهها در قراردادهای همکاری با صنایع و دستگاههای اجرایی کشور و تلاش در جهت رفع آنها از طریق قوانین و راهکارهای مناسب گامهای مهمی بوده است که با همکاری دانشگاهها، وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی صورت گرفته است. در این گزارش به صورت خلاصه اهم اقدامات صورت گرفته در راستای ارتباط با صنعت و جامعه تشریح شده و سپس آماری دقیق از قردادها و همکاریهای صورت گرفته میان صنعت و دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور ارائه خواهد گردید.
۴۰ سال عملکرد و فعالیتهای دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در حوزه ارتباط با صنعت

لینک دانلود فایل