تجارب و الگوهای موفق دانشگا هها و پژوهشگا ههای کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگا هها و پژوهشگا ههای کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

۱۱ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۹ کد : ۴۷۸۵۰ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۷۹۷
طی سا لهای اخیر انتظارات گسترد های در خصوص تعامل و ارتباط فعالی تهای پژوهشی با نیا زها و اولوی تهای کشور مطرح شده است. خوشبختانه در این راستا دانشگا هها و پژوهشگا ههای کشور نیز اقدامات مناسبی را آغاز کرد ه اند ....
تجارب و الگوهای موفق دانشگا هها و پژوهشگا ههای کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل