چهارشنبه ۵ تیرماه جلسه ای باحضور نمایندگان شرکتهاوصنایع بزرگ ایران ومدیردفترارتباط باصنعت وزارت عتف برگزارگردید.

چهارشنبه ۵ تیرماه جلسه ای دروزارت علوم، تحقیقات و فناوری باحضور نمایندگان شرکتهاوصنایع بزرگ ایران ومدیردفترارتباط باصنعت وزارت عتف برگزارگردید.

۰۹ تیر ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۷ کد : ۴۸۳۶۴ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۳۳۱
چهارشنبه ۵ تیرماه جلسه ای دروزارت علوم، تحقیقات و فناوری باحضور نمایندگان شرکتهاوصنایع بزرگ ایران ومدیردفترارتباط باصنعت وزارت عتف برگزارگردید. دراین جلسه اهداف وبرنامه های وزارت عتف درحوزه ارتباط باشرکتهاو صنایع تشریح گردید.همچنین مدعوین درخصوص دغدغه هاومسائل پیش روی صنعت ونحوه رفع این معضلات توسط دانشگاهها به تبادل نظرپرداختند. باتوجه به مطالب مطروحه مقررشدهمکاریهای گسترده تروهدفمندی درمواردذیل صورت گیرد: ۱-ارائه نیازهای شرکتهاوصنایع به منظورحضوراعضای هیأت علمی درراستای اجرای دوره فرصت مطالعاتی ۲-تدوین روشهاومکانیزهای مناسب جهت هم افزایی بیشتروکامل مراکزعلمی، دانشگاههاوپژوهشگاههای کشورباشرکتهاوصنایع بزرگ کشور ۳-ارایه برنامه های دقیق برای ارزیابی کارآموزی وکاریابی دانشجویان وفارغ التحصیلان ۴-تصویب زمان وساختار مشخصی برای اعلام نیازشرکتهاوصنایع به منظوراطلاع رسانی به دانشگاههاوپژوهشگاههای کشور ۵-طراحی روشهای‌ حضورومشارکت صاحب‌نظران صنعتی دربرنامه هاوفعالیتهای آموزشی وپژوهشی دانشگاهها ۶-استفاده مفیدازظرفیت تشکلهاوانجمنهای تخصصی ۷-برنامه‌ریزی مناسب شرکتهاجهت همکاری درهدفمندسازی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
چهارشنبه ۵ تیرماه جلسه ای دروزارت علوم، تحقیقات و فناوری باحضور نمایندگان شرکتهاوصنایع بزرگ ایران ومدیردفترارتباط باصنعت وزارت عتف برگزارگردید.