آرشیو اخبار

مطالعه علل کاهش کیفیت آب رودخانه میمه و ارائه راهکارهای علاج بخشی
معرفی طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال ۱۳۹۶

مطالعه علل کاهش کیفیت آب رودخانه میمه و ارائه راهکارهای علاج بخشی

معرفی طرح "مطالعه علل کاهش کیفیت آب رودخانه میمه و ارائه راهکارهای علاج بخشی" به عنوان یکی از طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال ۱۳۹۶ از دانشگاه ایلام

ادامه مطلب
ساخت تجهیزات آزمایشگاهی میکروراکتور مربوط به گروه مهندسی گاز
معرفی طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال ۱۳۹۶

ساخت تجهیزات آزمایشگاهی میکروراکتور مربوط به گروه مهندسی گاز

معرفی طرح "ساخت تجهیزات آزمایشگاهی میکروراکتور مربوط به گروه مهندسی گاز" به عنوان یکی از طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال ۱۳۹۶ از دانشگاه اصفهان

ادامه مطلب
علل ماسه دهی آب چاه ها و ارائه ی مشخصات هیدروسیکلون بهینه جهت حذف ذرات معلق از آب چاه
طرح های صنعتی برگزیده سال ۱۳۹۶

علل ماسه دهی آب چاه ها و ارائه ی مشخصات هیدروسیکلون بهینه جهت حذف ذرات معلق از آب چاه

معرفی طرح "علل ماسه دهی آب چاه ها و ارائه ی مشخصات هیدروسیکلون بهینه جهت حذف ذرات معلق از آب چاه" به عنوان یکی از طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال ۱۳۹۶ از دانشگاه اصفهان

ادامه مطلب