اخبار

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عا لی
دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عا لی

دوره های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عا لی

آمارهای موجود در خصوص اشتغال دانش آموختگان و تعداد دانشجویان کشور بیانگر ناکافی بودن نرخ اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشد. عوامل متعددی از جمله بهبود فضای کسب و کار، کاهش تصدی گری دولت و نهادها، استفاده بهینه از بازار کار و نیازهای کشور، مدیریت همکاری های بین المللی و بهبود کیفیت نیروی کار دانش آموخته منجر به حل این مشکل خواهد شد. بهبود کیفیت نیروی کار دانش آموخته از وظایف نظام آموزشی کشور بوده و عوامل دیگر نیز می بایست مورد توجه نهادهای ذیربط قرارگیرد. چالش های موجود در راستای مهارت افزایی و اشتغال فارغ التحصیلان را می توان ناشی از ناهمخوانی برنامه ها و متون درسی با نیازهای واقعی بازار کار، عدم وجود مهارت های عمومی و شغلی، کمبود فرصت های تجربه عملی و عدم وجود آمار اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و نبود زمینه های کاری در جامعه برشمرد. بدین منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرای برنامه های مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، توسعه دوره های کارآموزی، همکاری در تدوین چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی را در برنامه های خود قرار داد. در راستای اجرای برنامه های فوق تفاهم نامه همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه ای به منظور توسعه دوره های مهارتی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، طراحی و تعریف دوره های مهارتی متناسب با سطح معلومات دانشجویان، توسعه مراکز جوار دانشگاه و جایگزینی دوره های مهارتی سازمان با دوره های کارآموزی دانشجویان تدوین و اجرایی گردید. همچنین به منظور تشویق دانشجویان به گذراندن دوره های مهارتی که به بهبود وضعیت اشتغال آن ها کمک خواهد کرد تفاهم نامه همکاری با ستاد کل نیرو های مسلح منعقد گردید تا مشمولانی که در دوران دانشجویی در دوره های مهارتی شرکت نمودند امتیاز خدمتی اخذ نمایند. پیمایش اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال ۱۳۹۷ اجرا شد که بیش از ۸۰ دانشگاه آمار اشتغال فارغ التحصیلان خود را اخذ و ارسال نمودند. اقدامات بسیار خوبی نیز در راستای تدوین چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای صورت گرفته است. در گزارش حاضر که با هدف ارایه قسمتی از برنامه ها و اقدامات جاری و آتی وزارت علوم تحقیقات وفناوری در خصوص توسعه دوره های مهارت افزایی تهیه شده است، وضعیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در برگزاری دوره های مهارت افزایی و تجربیات موجود آن ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب
طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگا ه ها
طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگا ه ها

طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگا ه ها

ایجاد نظام اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به ذی نفعان در رابطه با وضعیت اشتغال هر یک از رشته های دانشگاهی به منظور شفاف سازی و آگاهی بخشی و همچنین رصد آمار و اطلاعات در خصوص رشته های آموزشی می تواند در کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی موثر باشد. بدین منظور پیمایش اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی از سال ۱۳۹۷ در معاونت پژوهش و فناوری آغاز گردید و به منظور سهولت در ارسال و دریافت آمار و اطلاعات دانشگاه ها، بستر مناسبی در سامانه مپفا ایجاد گردیده است. بهر هبرداری از نتایج حاصله و تدوین برنام ههای مورد نیاز هر دانشگاه برای بهبود شرایط اشتغال دانش آموختگان، استفاده موثر از شبکه دانش آموختگان جهت بهبود همکاری های دانشگاه با جامعه و صنعت و همچنین ایجاد فرصت های شغلی و کارورزی برای دانشجویان از اهداف این برنامه است. در این برنامه دانشگاه ها به طور مستقل از طریق برقراری ارتباط با فارغ التحصیل به پیمایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه خود می پردازند که این امر موجب ارتباط بیشتر دانشگاه با جامعه دانش آموختگان خواهد بود. از سوی دیگر با هماهنگی های به عمل آمده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موسسه برنامه ریزی آموزش عالی با رصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه های کشور بر اساس اطلاعات ثبتی، وضعیت کلی اشتغال دانش آموختگان را به تفکیک دانشگاه، رشته و مقطع تحصیلی و ... ترسیم می نماید. بررسی اطلاعات از هر دو روش می تواند تصویر شفاف تری از وضعیت اشتغال دانش آموختگان هر دانشگاه ارائه نماید. در گزارش حاضر که با هدف ارائه بخشی از برنامه ها و اقدامات جاری و برنامه های آتی معاونت پژوهش و فناوری در راستای پیمایش اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی تهیه شده است، وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

ادامه مطلب
پتانسیل یابی معادن جدید شن و ماسه در رودخانه ها و آبراهه های استان خراسان جنوبی
پتانسیل یابی معادن جدید شن و ماسه در رودخانه ها و آبراهه های استان خراسان جنوبی

پتانسیل یابی معادن جدید شن و ماسه در رودخانه ها و آبراهه های استان خراسان جنوبی

بحث برداشت شن وماسه رودخانه ای، نه تنها در ایران بلکه در دنیا نیز به صورت یک موضوع پیچیده مطرح می باشد چرا که هنوز اصول و ضوابط علمی دقیقی در این زمینه تدوین نشده است. همین موضوع سبب شده که حتی وضع قوانین حقوقی در حفاظت از رودخانه ها، تا کنون به طور قابل توجه مؤثر نباشد. موضوع برداشت غیراصولی مصالح از رودخانه ها و جایگزینی شن و ماسه مورد استفاده در طرح های عمرانی از منابع بالقوه موجود در رودخانه ها بدون اثرات مخرب زیست محیطی و منابع قرضه خارج از بستر چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. در بسیاری از شهرهای استان خراسان جنوبی از یک سو بعلت افزایش جمعیت و روند رو به افزایش ساخت و ساز و پروژه های عمرانی، نیاز روزافزون به مصالح رودخانه ای )شن و ماسه( احساس می شود و از سوی دیگر، با توجه به خشکسالی های سالیان اخیر و عدم تولید معادل نیاز مصالح رودخانه ای توسط جریان روان آب در بستر قابل استحصال رودخانه، عملا ظرفیت برداشت شن و ماسه از درون مسیل ها و آبراهه های واقع در حریم شهرها که استحصال مصالح رودخانه ای از آنها صرفه اقتصادی دارد، خاتمه پذیرفته است. لذا شرکت آب منطقه ای، استانداری و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خراسان جنوبی برای تامین مصالح شن و ماسه موردنیاز نیازمند ارائه راهکارهایی با صرفه اقتصادی هستند

ادامه مطلب
تحلیل شهرک ها و نواحی صنعتی )برخوردار( و امکانات آنها برای استقرار سرمایه گذاری خارجی با توجه به شرایط پساتحریم
تحلیل شهرک ها و نواحی صنعتی )برخوردار( و امکانات آنها برای استقرار سرمایه گذاری خارجی با توجه به شرایط پساتحریم

تحلیل شهرک ها و نواحی صنعتی )برخوردار( و امکانات آنها برای استقرار سرمایه گذاری خارجی با توجه به شرایط پساتحریم

مساله اصلی این پژوهش «فقدان شناسایی فرصت ها و ایجاد بسترهای لازم جهت سرمایه گذاری خارجی در شرایط پساتحریم » بوده است. مزایا و منافعی که سرمایه گذاری خارجی برای صنعت توسعه صنعتی دارد بر کسی پوشیده نیست. اثبات شده است در کشورهای در حال توسعه، بدون سرمایه گذاری خارجی، توسعه امکانپذیر نبوده و یا به کندی پیش می رود. این مهم با توجه به شرایط روز کشور از قبیل کمبود نقدینگی، فقدان تکنولوژی روز، و فرصت های که در شرایط پساتحریم به وجود می آید، نمود بیشتری پیدا می کند. تحلیل شهرک ها و نواحی صنعتی، شناسایی فرصت های موجود در این نواحی و ارائه راهکارهایی برای سرمایه پذیری و سرمایه گذاری، می تواند شرایط مطلوبی را پس از رفع تحریم ها برای طرفین ایجاد کرده و آمادگی آنها را برای این امر مهم در زمان متناسب افزایش دهد

ادامه مطلب
سومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور با هدف ارائه الگوها و تجارب موفق دانشگاه‌ها در توسعه همکاری های ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه یزد برگزار شد.
در سومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها وپژوهشگاه های کشور مطرح شد؛ ارائه الگوها و تجارب موفق دانشگاه‌ها در توسعه همکاری‌های ارتباط با جامعه و صنعت

سومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور با هدف ارائه الگوها و تجارب موفق دانشگاه‌ها در توسعه همکاری های ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه یزد برگزار شد.

دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور شناسایی و ترویج الگوها و تجربیات موفق دانشگاه‌ها در توسعه همکاریها با جامعه و صنعت اقدام به جمع آوری و تدوین تجارب موفق دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور نموده است که در این راستا بیش از ۵۰ تجربه موفق دانشگاه‌ها دریافت گردید که از بین آن ۱۱ دانشگاه تجربیات موفق خود را در این نشست ارائه نموده‌اند. برخی از الگوهای ارائه شده در این نشست عبارت است از: احیای شرکت‌های غیرفعال و شکست خورده در استان توسط دانشگاه ارومیه. راه اندازی دفتر همکاری‌های مشترک شرکت فولاد مبارکه توسط دانشگاه اصفهان راه اندازی سامانه متمرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه توسط دانشگاه بیرجند طرح ملی بیست مهارت در بیست سالگی توسط دانشگاه خوارزمی راه اندازی انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان طرح ۵ روز تحصیل در دانشگاه و یکروز کار عملی در صنعت در طول ترم تحصیلی توسط دانشگاه باهنر کرمان کار پژوهی و تأسیس شرکت‌های فناور و کارآفرین توسط دانشگاه چمران اهواز ایجاد شورای صنعت و دانشگاه توسط دانشگاه گیلان جشنواره فرصت‌های شغلی صدف توسط دانشگاه ولایت ایرانشهر راه اندازی مرکز علم و کار توسط دانشگاه یزد تشکیل و افتتاح فازهای اول و دوم خانه صنعت و جامعه و همچنین تدوین و اجرایی نمودن آیین نامه گرنت ویژه تشویقی هیأت علمی توسط دانشگاه شیراز لازم به ذکر است در ادامه نشست ۳ کارگروه تخصصی "فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت"، "مسائل و مشکلات حقوقی قراردادهای ارتباط با صنعت" و " ساختارهای مشاور شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه‌ها" تشکیل و مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور نظرات خود را در مورد موضوعات فوق بیان فرمودند.

ادامه مطلب
تهیه طرح آمایش سرزمین استان خراسان جنوبی
تهیه طرح آمایش سرزمین استان خراسان جنوبی

تهیه طرح آمایش سرزمین استان خراسان جنوبی

مطالعه وضع موجود استان خراسان جنوبی از نظر منابع طبیعی، اقلیم، آب، جمعیت، سکونت گاه ها، سازمان فضایی، فراسنج های اقتصادی، محیط زیست، کشاورزی، فرهنگی اجتماعی، سیاسی- امنیتی و صنعت بمنظور ارزیابی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها و ارایه راهکارهای علمی اجرایی برای رسیدن به توسعه پایدار و استانی تاب آور

ادامه مطلب
بررسی و ارائه راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی در استان خراسان جنوبی
طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور- سال ۱۳۹۷

بررسی و ارائه راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی در استان خراسان جنوبی

در راستای ارتقاء سطح آگاهی افراد نسبت به حقوق و تکالیف خانواده، اهمیت دادن به نهاد خانواده و تحکیم جایگاه با ارزش آن بر اساس باورهای دینی و بومی، شناسایی آسیب اجتماعی در سطح استان، درک صحیح نیازها، احساسات، افکار و مشکلات افراد و کاربرد واکنش های مناسب و دقیق فراخور مسئله و شناسایی نیازهای آموزشی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی

ادامه مطلب
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در "نشست تخصصی مدیران ارتباط صنعت و ارائه تجارب و الگوهای موفق دانشگاه‌ها در راستای توسعه کمی و کیفی دوره‌های کارآموزی" گفت: در حال حاضر در شرایطی هستیم که توسعه‌ کمی‌ باعث شده تا در خیلی از جاها کیفیت از دست برود لذا اکنون
باید با هم‌اندیشی و هم‌فکری به سمت ارتقای کیفیت در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی حرکت کنیم

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در "نشست تخصصی مدیران ارتباط صنعت و ارائه تجارب و الگوهای موفق دانشگاه‌ها در راستای توسعه کمی و کیفی دوره‌های کارآموزی" گفت: در حال حاضر در شرایطی هستیم که توسعه‌ کمی‌ باعث شده تا در خیلی از جاها کیفیت از دست برود لذا اکنون

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در "نشست تخصصی مدیران ارتباط صنعت و ارائه تجارب و الگوهای موفق دانشگاه‌ها در راستای توسعه کمی و کیفی دوره‌های کارآموزی" گفت: در حال حاضر در شرایطی هستیم که توسعه‌ کمی‌ باعث شده تا در خیلی از جاها کیفیت از دست برود لذا اکنون زمان آن است که همگان با هم‌اندیشی و همفکری به سمت ارتقای کیفیت در همه حوزه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی حرکت کنیم.

ادامه مطلب
نشست تخصصی مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

نشست تخصصی مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

در راستای ایجاد فرصتی مناسب جهت حضور دانشجویان در محیط های صنعتی، تجاری و خدماتی جامعه و آشنایی بیشتر آنان با محیط واقعی کار، نشست تخصصی مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور، روز سه شنبه ۹۷/۱۱/۱۶ در سالن جهاد علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
طرح‌ صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال۱۳۹۷ _ دانشگاه بوعلی سینا همدان

طراحی و ساخت نرم افزارهای شبیه سازی امواج الکترومغناطیسی در برخورد با اشیاء بزرگ/خیلی بزرگ در مقایسه با طول موج برای ساخت تمامی تجهیزات در این حوزه ضروری است. در این قرارداد یک نرم افزار الکترومغناطیسی بر پایه روش ممان برای محاسبه سطح مقطع راداری اجسام بز

از دستاوردهای ویژه این طرح می توان به مواردی از قبیل: ۱- محاسبه سطح مقطع راداری اجسام بزرگ / خیلی بزرگ در مقایسه با طول موج که امکان شبیه سازی آنها با نرم افزارهای تجاری و کامپیوترهای متداول وجود ندارد .۲- افزایش چند برابری سرعت محاسبات نسبت به نرم افزارهای تجاری متداول مانند ۳- محیط گرافیکی با کیفیت بالا برای ارتباط با کاربر ۴- حل مشکل صنعت در این حوزه اشاره کرد.

ادامه مطلب
طرح‌ های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال۱۳۹۷ _ دانشگاه ایلام

طرح‌ های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال۱۳۹۷ _ دانشگاه ایلام

طراحی واحد غشایی نانوفیلتراسیون و الکترودیالیز برای حذف ناخالصی های آمین در گردش پالایشگاه گاز این استان با هدف شیرین سازی گاز ترش، ناخالصی های آنیونی و کاتیونی و نیز محصولات جانبی حاصل از تخریب آمین، نمک های با پایداری حرارتی تولید می کنند، زیرا ناخالصی های بوجود آمده در داخل آمین باعث افت بازدهی فرایند جذب با ناخالصی ها و محصولات خوردگی فلزات آن شده و کثیف شدن تجهیزات را در پی خواهد داشت.

ادامه مطلب
معرفی قراردادهای برتر همکاری مشترک دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی در نمایشگاه هفته پژوهش
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم خبر داد؛

معرفی قراردادهای برتر همکاری مشترک دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی در نمایشگاه هفته پژوهش

مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: همزمان با برگزاری دومین نشست سالانه مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در تاریخ ۴ دی ماه ۹۷ ، قراردادهای برتر همکاری مشترک دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی معرفی و از مجریان آنها تجلیل می شود.

ادامه مطلب
لزوم ترغیب و توجه بیشتر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها جهت شناسایی و حل چالش‌های زیست محیطی
دکتر برومند در نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌های منطقه شش کشور تأکید کرد؛

لزوم ترغیب و توجه بیشتر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها جهت شناسایی و حل چالش‌های زیست محیطی

دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست هم‌اندیشی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منطقه شش کشور که به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، بر لزوم ترغیب و توجه بیشتر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها جهت شناسایی و حل چالش‌های زیست محیطی تأکید کرد.

ادامه مطلب
دومین نشست سالانه مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

دومین نشست سالانه مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور، در تاریخ ۴ دی ماه ۹۷ برگزار می گردد.

"دومین نشست سالانه مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور" همزمان با نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار"در سالن همایش های شماره ۱ نمایشگاه بین المللی با حضور صاحب نظران دانشگاهی و صنعتی برگزار می‌گردد.

ادامه مطلب
امضای تفاهم‌نامه همکاری وزارت علوم و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
به منظور انجام دوره‌های فرصت مطالعاتی صنعتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی صورت گرفت؛

امضای تفاهم‌نامه همکاری وزارت علوم و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور انجام دوره‌های فرصت مطالعاتی صنعتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

ادامه مطلب
لزوم گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت برای اعضای هیئت علمی تازه استخدام شده
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خبر داد

لزوم گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت برای اعضای هیئت علمی تازه استخدام شده

دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم از ابلاغ شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت خبر داد و گفت: برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی که از ابتدای سال ۱۳۹۸ دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی را آغاز می‌کنند، گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت الزامی است.

ادامه مطلب
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از نمایشگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه بازدید کرد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از نمایشگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه بازدید کرد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از نمایشگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه که با هدف ارائه دستاورد‌های بومی، تعامل میان نهاد‌های دولتی و نیرو‌های مسلح در راستای ایجاد فرصت‌های آموزشی و ارتقای مهارت‌های شغلی سربازان در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، برگزار شد، بازدید کرد.

ادامه مطلب
انتشار کتاب "طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور" به مناسبت دهه فجر ۱۳۹۶

انتشار کتاب "طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور" به مناسبت دهه فجر ۱۳۹۶

دکتر برومند، معاون پژوهش و فناوری ضمن اشاره به اهمیت ارتباطات دانشگاه ها با صنایع و دستگاه های اجرایی کشور، اعلام نمودند به مناسبت دهه فجر ۱۳۹۶، برای اولین بار دستاوردهای صنعتی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در قالب کتابی با عنوان "طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور" منتشر گردیده است.

ادامه مطلب
تهیه پرونده ثبت جهانی بیابان لوت
معرفی طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال ۱۳۹۶

تهیه پرونده ثبت جهانی بیابان لوت

معرفی طرح "تهیه پرونده ثبت جهانی بیابان لوت" به عنوان یکی از طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال ۱۳۹۶ از دانشگاه تهران

ادامه مطلب
تدوین دانش فنی طراحی و ساخت سنسور فشار از نوع غیر تماسی برای استفاده در خطوط انتقال گاز
معرفی طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال ۱۳۹۶

تدوین دانش فنی طراحی و ساخت سنسور فشار از نوع غیر تماسی برای استفاده در خطوط انتقال گاز

معرفی طرح "تدوین دانش فنی طراحی و ساخت سنسور فشار از نوع غیر تماسی برای استفاده در خطوط انتقال گاز " به عنوان یکی از طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال ۱۳۹۶ از دانشگاه تهران

ادامه مطلب
معرفی طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال ۱۳۹۶

پتانسیل سنجی تولید سوخت بیودیزل در ایران و بررسی موتورها/خودروهای موجود برای استفاده از آن

معرفی طرح "پتانسیل سنجی تولید سوخت بیودیزل در ایران و بررسی موتورها/خودروهای موجود برای استفاده از آن" به عنوان یکی از طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال ۱۳۹۶ از دانشگاه تربیت مدرس

ادامه مطلب