تعهدات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تعداد بازدید:۹۵۴
تعهدات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱. پرداخت حقوق و مزایا مطابق با حکم استخدامی عضو هیأت علمی توسط دانشگاه / پژوهشگاه به عضو هیأت علمی در مدت دوره فرصت مطالعاتی

۲. همکاری با وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های بخش خصوصی و … در راستای شناسایی موضوعات و مشکلات حوزه‌های مختلف، جهت تعریف دوره‌های فرصت مطالعاتی