طرح بررسی و پایش کیفیت داده و اطلاعات (بانک اطلاعاتی) دستگاه‌های اجرائی در جهت ارزیابی مستمر درگاه و خدمات الکترونیکی

تعداد بازدید:۸۸۰