طرح بایواستراتیگرافی (براساس فرامینیفرها) و بررسی ایزوتوپ‌های اکسیژن و کربن سازندهای پابده و جهرم در اطراف گسل کازرون

تعداد بازدید:۸۱۱