انجام دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در سازمان حفاظت محیط زیست