انجام دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در وزارت صنعت، معدن و تجارت