شیوه‌نامه تشکیل شورای راهبری و سیاست‌گذاری ارتباط جامعه با صنعت